พวกเราครูฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประพัฒน์ คหินทรพงษ์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

ประวิติส่วนตัว


ชื่อ  :  นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล

โปรแกรมวิชา  :  คบ. 5  คณิตศาสตร์

รหัสนักศึกษา  :  494143016

ภูมิลำเนา  :  3/41  หมู่  7  ต.รวมไทยพัฒนา  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรีเบอร์โทรศัพท์  :  082 - 2988454


วิชาที่สอน  :  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  (ค 20201)
 
ชั้นที่สอน  :  ม.1/3,  ม.1/7,  ม.1/11,  ม.1/15 

ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดรับสมัครสหศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก


     โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มจากใช้สถานที่ของวัดสัตตนารถปริวัตร (สร้างเมื่อ พ.ศ.2414) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2450 ทรงพะกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการปรับปรุง การศึกษาให้มีระบบ แบบแผนตามแบบตะวันตก จึงได้เปลี่ยนฐานะของฌรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร ให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2455 จึงได้มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 2 ชั้น รูปทรงปั้นหยาขึ้น 1 หลังในที่ดินของวัดสัตตนารถปริวัตรโดยพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" แปลว่า อุทิศแด่พระราชาองค์ที่ 5 ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทางราชการได้ขนานามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลราชบุรีเบญจมราชูทิศ ต่อมา ปี พ.ศ.2459 จึงได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 และในปี พ.ศ.2460 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง พ.ศ. 2462 นายแก้ว สุวรรณดิษ บริจาคเงินสร้างาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5 ต่อมา ปี พ.ศ. 2469 ได้แยกนักเรียนหญิงทุกชั้นออกไปเรียนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดราชบุรี และได้ยุบเลิกการสอนชั้นมูล และชั้นประถมศึกษาเป็นการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 (ม.1) ถึงมัธยมปีที่ 6 (ม.6) ปี พ.ศ.2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงได้บูรณะโรงเรียน ซื้อที่ดินเพิ่มเติม สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจนถึง พ.ศ.2497 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.7 และ ม.8) พ.ศ.2512 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 1) พ.ศ.2514 รื้ออาคารหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ เสด็จฯมาทรงเปิดเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก พ.ศ. 2515 สร้างโรงอาหารในปัจจุบันโดยใช้งบประมาณของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบกับเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน ต่อมา พ.ศ.2516 รื้อเรือนแก้วสุวรรณดิษ และเรือนไม้สีเทา เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น คืออาคาร 2 และอาคาร 3 พ.ศ.2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ.2530 สร้างอาคารสมาคมศิษญ์เก่าฯ โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีอาคารฝึกงาน 2 หลัง มีเบญจมราชุทิศพิพิธภัณฑ์ จนถึงปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามอาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2542 อันเป็นวันที่โรงเรียนจัดงานฉลองครบรอบ 111 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ปัจจุบันเรือนแก้วสุวรรณดิษ ทรุดโทรมมากไม่สามารถจะบรณซ่อมแซมต่อไปได้อีกในปี พ.ศ.2544 ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อและนำชื่อ "เรือนแก้ว สุวรรณดิษ" ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนพื้นที่ของเรือนแก้ว สุวรรณดิษใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่อไป


     ในปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินติดกับโรงเรียน ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรี จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 9 ไร่ 98 ตารางวา และได้ทำพิธีวางหมุดเขตพื้นที่ส่วนขยายและบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546


วิสัยทัศน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


ปลูกฝังคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


1.ส่งเสริมปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป้าประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


1.มีวินัย สามัคคีและความรับผิดชอบ


2.มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ


3.มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้


4.มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติดนโยบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้กำหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้


1.มีความจงรักภักดี เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


2.ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย


3.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา


4.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันที่พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยสันติสุข และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


5.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


6.ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ


7.ส่งเสริมและพัฒนาการสอนของครู ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณสมบัติตามความคาดหวังของหลักสูตร ทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม


8.เสริมสร้างคุณลักษณะการมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และสังคมโลก ปลูกฝังคุณค่าแห่งความเป็นไทย มีจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน


9.ส่งเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและเหมาะสม เกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้งในครอบครัว โรงเรียนและสังคม


10.ส่งเสริมความรู้พัฒนาสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม


11.ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเยน และโครงการโรงเรียนสีขาว ด้วยการให้ความรู้ การป้องกันดูแล และหลีกเลี่ยงจากอบายมุข และสิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย


12.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย


13.ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียน เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ


14.ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน


15.ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในการ่วมกันจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกันแผนกลยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


1.พัฒนาคุณภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและดำรงชีวิต โดยใช้


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


2.เร่งพัฒนาการบริหารจัดการในด้านอาคารสถานที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้


สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้


3.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา


3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด


4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด


5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย


6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้


7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว


8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน


10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง


11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์


12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ


13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ


14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง


15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น


โครงการครูสหกิจ

     นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน หลักการ1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา2. นักศึกษาครุที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 54. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

เพื่อนๆที่น่ารักของกระผม