พวกเราครูฝึกสอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดรับสมัครสหศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก


     โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มจากใช้สถานที่ของวัดสัตตนารถปริวัตร (สร้างเมื่อ พ.ศ.2414) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2450 ทรงพะกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการปรับปรุง การศึกษาให้มีระบบ แบบแผนตามแบบตะวันตก จึงได้เปลี่ยนฐานะของฌรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร ให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2455 จึงได้มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 2 ชั้น รูปทรงปั้นหยาขึ้น 1 หลังในที่ดินของวัดสัตตนารถปริวัตรโดยพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" แปลว่า อุทิศแด่พระราชาองค์ที่ 5 ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทางราชการได้ขนานามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลราชบุรีเบญจมราชูทิศ ต่อมา ปี พ.ศ.2459 จึงได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 และในปี พ.ศ.2460 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง พ.ศ. 2462 นายแก้ว สุวรรณดิษ บริจาคเงินสร้างาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5 ต่อมา ปี พ.ศ. 2469 ได้แยกนักเรียนหญิงทุกชั้นออกไปเรียนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดราชบุรี และได้ยุบเลิกการสอนชั้นมูล และชั้นประถมศึกษาเป็นการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 (ม.1) ถึงมัธยมปีที่ 6 (ม.6) ปี พ.ศ.2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงได้บูรณะโรงเรียน ซื้อที่ดินเพิ่มเติม สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจนถึง พ.ศ.2497 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.7 และ ม.8) พ.ศ.2512 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 1) พ.ศ.2514 รื้ออาคารหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ เสด็จฯมาทรงเปิดเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก พ.ศ. 2515 สร้างโรงอาหารในปัจจุบันโดยใช้งบประมาณของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบกับเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน ต่อมา พ.ศ.2516 รื้อเรือนแก้วสุวรรณดิษ และเรือนไม้สีเทา เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น คืออาคาร 2 และอาคาร 3 พ.ศ.2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ.2530 สร้างอาคารสมาคมศิษญ์เก่าฯ โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีอาคารฝึกงาน 2 หลัง มีเบญจมราชุทิศพิพิธภัณฑ์ จนถึงปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามอาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2542 อันเป็นวันที่โรงเรียนจัดงานฉลองครบรอบ 111 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ปัจจุบันเรือนแก้วสุวรรณดิษ ทรุดโทรมมากไม่สามารถจะบรณซ่อมแซมต่อไปได้อีกในปี พ.ศ.2544 ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อและนำชื่อ "เรือนแก้ว สุวรรณดิษ" ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนพื้นที่ของเรือนแก้ว สุวรรณดิษใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่อไป


     ในปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินติดกับโรงเรียน ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรี จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 9 ไร่ 98 ตารางวา และได้ทำพิธีวางหมุดเขตพื้นที่ส่วนขยายและบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546


วิสัยทัศน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


ปลูกฝังคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


1.ส่งเสริมปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป้าประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


1.มีวินัย สามัคคีและความรับผิดชอบ


2.มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ


3.มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้


4.มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติดนโยบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้กำหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้


1.มีความจงรักภักดี เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


2.ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย


3.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา


4.ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันที่พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยสันติสุข และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต


5.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


6.ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ


7.ส่งเสริมและพัฒนาการสอนของครู ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณสมบัติตามความคาดหวังของหลักสูตร ทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม


8.เสริมสร้างคุณลักษณะการมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และสังคมโลก ปลูกฝังคุณค่าแห่งความเป็นไทย มีจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน


9.ส่งเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและเหมาะสม เกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้งในครอบครัว โรงเรียนและสังคม


10.ส่งเสริมความรู้พัฒนาสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม


11.ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเยน และโครงการโรงเรียนสีขาว ด้วยการให้ความรู้ การป้องกันดูแล และหลีกเลี่ยงจากอบายมุข และสิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย


12.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย


13.ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียน เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ


14.ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน


15.ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในการ่วมกันจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกันแผนกลยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


1.พัฒนาคุณภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและดำรงชีวิต โดยใช้


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


2.เร่งพัฒนาการบริหารจัดการในด้านอาคารสถานที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้


สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้


3.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพื่อนๆที่น่ารักของกระผม